ໂບລິ້ງຕຸກກະຕາ

ຈຸດປະສົງ:

 • ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສັນສິ່ງໃໝ່ໆຈາກຈິນຕະນາການໃຫ້ເປັນໂບລີ້ງຕຸກກະຕາຂື້ນມາ
 • ເພື່ອພັດທະນາການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ການຮ່ວມມືກັນ ແລະ ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນໃນການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ
 • ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ຈະເອົາສຶ່ງຂອງເກົ່າບໍ່ມີປະໂຫຍດມານຳໃຊ້ຄືນໃຫ້ເກີດເປັນຮູບແບບໃໝ່
 • ເພື່ອພັດທະນາເທັກນິກ ການໃຊ້ຝີມືປະດິດສຶ່ງໃໝ່ໆຂື້ນມາ

ອຸປະກອນ: ກະຕຸກນໍ້າເປົ່າ, ໝາກປຸ່ມເປົ້າ, ສະກ໋ອດເຈ້ຍ, ເຈ້ຍໜັງສືພິມ, ກາວ, ກ້ອນຫີນ ຫຼື ຂີ້ດິນຊາຍ

ໄລຍະເວລາ: 1-2 ຊົ່ວໂມງ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 15 – 20 ຄົນ, ອາຍຸ: 8ປີຂື້ນໄປ

ການດຳເນີນກິດຈະກຳ:

 • ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະກຳ
 • ແຈກຢາຍອຸປະກອນ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍໃຫ້ອາສາສະມັກເຂົ້າຕິດຕາມແຕ່ລະກຸ່ມ
 • ຂັ້ນຕອນທີ1: ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເອົາກະຕຸກນໍ້າໄປໃສ່ກ້ອນຫີນ ຫຼື ດິນຊາຍເພື່ອໃຫ້ກະຕຸກນໍ້າບໍ່ເບົາເກີນໄປ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຕຸກນໍ້າຊົງໂຕໄດ້ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ພໍປະມານ
 • ຂັ້ນຕອນທີ2: ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປົ່າປຸ່ມເປົ້າບໍ່ໃຫ້ໃຫຍ່ເກີນໄປ  ເພື່ອເຮັດເປັນສ່ວນຫົວຂອງຕຸກກະຕາ
 • ຂັ້ນຕອນທີ3: ໃຊ້ເຈ້ຍໜັງສືພິມທີ່ຈີກເປັນຂະໜາດນ້ອຍຈຸ່ມລົງໃສນໍ້າກາວ ແລະນໍາມາຕິດໃສ່ ກະຕຸກນໍ້າ ເມື່ອຕິດຄົບຊັ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ ຈິ່ງໄປຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
 • ຂັ້ນຕອນທີ4: ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນໍາເອົາເຈ້ຍທີ່ປັ່ນຈຸ່ມກາວແລ້ວ ມາຕົບແຕ່ງເປັນ ຕາ, ປາກ, ແຂນ, ຂາ ຕາມຄວາມມັກ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ນໍາເຈ້ຍໜັງສືພິມທີ່ຈີກເປັນແຜ່ນນ້ອຍຈຸ່ມກາວມາທັບຕາມ ຮອຍຕໍ່ທຸກຄັ້ງທີ່ນໍາເຈ້ຍປັ່ນມາຕົບແຕ່ງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ5: ນໍາຕຸກກະຕາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ.