ກິດຈະກຳ 4: ເທັກນິກທີສອງໃນການປະສົມສີໃສ່ເຈ້ຍ

ຈຸດປະສົງ:

  1. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເທັກນິກການປະສົມສີໄດ້ຫຼາຍແບບຫຼາຍວີທີ
  2. ເພື່ອຝຶກຝົນການນຳໃຊ້ສີໄດ້ຫຼາກຫຼາຍແບບ
  3. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີແນວຄິດສ້າງສັນສີໃໝ່ໆຂື້ນມາດ້ວຍແນວຄິດພວກເຂົາເອງ

ອຸປະກອນ: ແມ່ສີ, ຈານສີ, ຈານສີ, ຈອກນໍ້າ, ເຈ້ຍປັ່ນ (ຫນັງສືພິມ ແລະ ເຈ້ຍຂາວ)

ໄລຍະເວລາ: 20-30 ນາທີ, ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 15ຄົນ, ອາຍຸ: 8 ປີຂື້ນໄປ

ການດຳເນີນກິດຈະກຳ:

  • ຄູຝຶກອະທິບາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະກຳ
  • ຢາຍອຸປະກອນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈອກຈຳນວນ 3ຫນ່ວຍຕໍ່ຄົນ, ຈອກທີ1 ສຳລັບເຈ້ຍຂາວປັ່ນແລ້ວ, ຈອກທີ2 ສຳລັບເຈ້ຍຫນັງສືພິມປັ່ນແລ້ວ,​ ຈອກທີ3 ສຳລັບນໍ້າ,​ ແມ່ສີ ແລະ ຈານສີ
  • ຄູຝຶກແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດເບິ່ງເຈ້ຍປັ່ນທັງສອງຊະນິດວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ
  • ຄູຝຶກສາທິດແລະແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດເບິ່ງເຈ້ຍປັ່ນທັງສອງຊະນິດໃນຂະນະທີ່ປະສົມແມ່ສີທີ່ລົງໄປເທື່ອລະຈອກ ເຈ້ຍປັ່ນມີການປ່ຽນແປງແນວໃດ ໂດຍເຮັດແລະສັງເກດໄປພ້ອມໆກັນກັບຄູຝຶກ
  • ນຳເອົາແມ່ສີຈຳນວນ 6ສີທີ່ຢູ່ໃນຈານສີມາປະສົມໃສ່ໃນແຕ່ລະຈອກ ຄົນເຂົ້າກັນໃຫ້ສີແລະເຈ້ຍປະສົມເຂົ້າກັນດີ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດເບິ່ງວ່າ ໃນສອງຈອກນັ້ນມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢູ່ບ່ອນໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ?

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດກິດຈະກຳ:

ຈຸດດີ:

  • ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮູ້ຈັກການປະສົມສີຫຼາກຫຼາຍວີທີ ແລະ ຮູ້ຈັກວີີທີການປະສົມສີຫຼາຍຂື້ນ
  • ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີສະມາທິ ແລະ ມີຄວາມເພີດເພີນອີກດ້ວຍ

ຂໍ້ສັງເກດ:ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ເຂົ້າໃຈຄູຝຶກສາມາດອະທິບາຍແລະສາທິດໃຫ້ເບິງອີກຄັ້ງຫນຶ່ງຍິ່ງເປັນການດີສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼືໃນຂະນະທີ່ດຳເນີນກິດຈະກຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຄູຝຶກຕ້ອງສັງເກດແລະແນ່ໃຈວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນເຂົ້າໃຈດີແລ້ວບໍ ຈິ່ງຜ່ານຂັ້ນຕອນນັ້ນໆໄປ.